Metro areena

Vuokraa aitio ja vie elämys seuraavalle tasolle

Jär­jes­tä unoh­tu­ma­ton elä­mys Espoo Met­ro Aree­nal­la asiak­kail­le­si, työn­te­ki­jöil­le­si tai ystä­vil­le­si syn­ty­mä­päi­vien tai polt­ta­rei­den mer­keis­sä. Aree­nan aitio sovel­tuu erin­omai­ses­ti niin yri­tys­ti­lai­suuk­siin kuin yksi­tyi­sil­le­kin ryhmille.

Espoo Met­ro Aree­nan viih­tyi­sä aitio tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den naut­tia aree­nan ohjel­mis­tos­ta tyy­lik­kääs­ti. Moder­nis­ta aitios­ta käsin eri­lai­set tapah­tu­mat maa­il­man­luo­kan kon­ser­teis­ta urhei­luun vie­vät elä­myk­sen seu­raa­val­le tasolle.

Aitio­paik­ka on omi­aan sil­loin, kun halu­taan naut­tia jän­nit­tä­väs­tä jää­kiek­ko-otte­lus­ta, mukaan­sa­tem­paa­vas­ta rock-kon­ser­tis­ta tai vai­kut­ta­vas­ta sin­fo­niaor­kes­te­rin esi­tyk­ses­tä ylel­li­ses­ti, hyväs­tä tar­joi­lus­ta naut­tien ja tie­ten­kin par­haas­sa seurassa.

Met­ro Aree­nan tyy­lik­kääs­sä 14 hen­gen aitios­sa (nume­ro 334) on oma keit­tiö, wc ja viih­tyi­sä ruo­kai­lu­ti­la sekä yksi­tyi­nen kat­so­mo­par­ve­ke, jos­ta on hulp­peat, esteet­tö­mät näky­mät aree­nal­le ja esiin­ty­mis­la­val­le. Aitioon on mah­dol­lis­ta tila­ta cate­ring-pal­ve­lus­ta vir­vok­kei­ta ja ruo­kaa niin pie­neen kuin isom­paan­kin nälkään.

Aition vuo­kra­hin­ta mää­rit­tyy tapahtumakohtaisesti.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Kuvia aitiosta

Espoo Metro Areena aitio kokoustila
Espoo Metro Areena aitio keittiö
Espoo Metro Areena aitio
Espoo Metro Areena aitio

Sijainti

Metro areena

Urhei­lu­puis­ton­tie 3 02120 Espoo 

Varaa itsellesi aitio tänään!