Vuokra-aitio.fi

Met­ro Areena

Viihtyisä vuokra-aitio Metro Areenalla

Haluat­ko jär­jes­tää iki­muis­tois­ten elä­myk­sen asiak­kail­le­si, työn­te­ki­jöil­le­si tai kaveriporukallesi?

Espoo Met­ro Aree­nan vuo­kra-aitio mah­dol­lis­taa hie­not puit­teet niin yri­tys­ten edus­tus­ti­lai­suuk­sien kuin työ­ryh­mien tai kave­ri­po­ru­koi­den illan­viet­to­jen jär­jes­tä­mi­seen. Eri­lai­sis­ta tapah­tu­mis­ta naut­ti­mi­nen aitio­pai­koil­ta on pal­jon hauskempaa!

Kan­nus­ta­kaa yhdes­sä koti­jouk­ku­een­ne voit­toon tai tans­si­kaa tämän het­ken kuu­mim­pien artis­tien tah­dis­sa teil­le vara­tus­sa aitios­sa, jos­ta on hulp­peat näky­mät koko aree­nal­le. Aitio­pai­kal­ta jää­kiek­ko-otte­lut ovat vie­lä­kin jän­nit­tä­väm­piä, stand-up-esi­tyk­set haus­kem­pia ja kon­ser­tit sykäh­dyt­tä­väm­piä. Ohjel­mas­ta naut­ti­mi­sen lomas­sa vie­tät­te yhteis­tä laa­tuai­kaa hyväs­tä seu­ras­ta sekä mauk­kais­ta ruois­ta ja juo­mis­ta nauttien.

Haluat­ko tar­jo­ta itsel­le­si ja asiak­kail­le­si tai ystä­vil­le­si astet­ta parem­man elä­myk­sen? Tutus­tu tar­kem­min vuo­kra-aitioi­him­me Espoo Met­ro Areenalla.

Ota yhteyt­tä, varaa aitio­paik­ka­si ja tee tapah­tu­mas­ta kuin tapah­tu­mas­ta ikimuistoinen.

Viihtyisät aitiot

Viih­tyi­sät aitiot tar­joa­vat ylel­li­set puit­teet eri­lais­ten yri­tys- ja yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien järjestämiseen.

Hulppeat näkymät

Aitioi­den yksi­tyi­sis­tä kat­so­mois­ta avau­tu­vat hulp­peat näky­mät aree­nal­le ja esiintymislavoille.

Mahtava elämys

Vuo­kra-aitio takaa ensi­luok­kai­sen koke­muk­sen ja vie jokai­sen elä­myk­sen aivan uudel­le tasolle.

Metro areena

Jär­jes­tä unoh­tu­ma­ton elä­mys Espoo Met­ro Aree­nal­la asiak­kail­le­si, työn­te­ki­jöil­le­si tai ystä­vil­le­si syn­ty­mä­päi­vien tai polt­ta­rei­den mer­keis­sä. Aree­nan aitio sovel­tuu erin­omai­ses­ti niin yri­tys­ti­lai­suuk­siin kuin yksi­tyi­sil­le­kin ryhmille.